6/04/2012

איך שיפל

איך שיפל, איך שיפל,
צוריק אהיים, איבער'ן ים.
איך שיפל, שטורמישע וואסערן,
צו זיין נעבן דיר, צו זיין פריי.

איך פלי, איך פלי,
ווי א פויגל איבער'ן הימל.
איך פלי, דורך הויכע וואלקנס,
צו זיין מיט דיר, צו זיין פריי.

קענסט מיך הערן, קענסט מיך הערן,
דורך טונקעלער נאכט, ווייט אוועק,
איך גיי אויס, פרואוו אן אויפהער,
צו זיין מיט דיר, ווער ווייסט.

מיר שיפלען, מיר שיפלען,
אהיים צוריק, דורכ'ן ים.
שיפלען דורך שטורמישע וואסערן,
צו זיין נעבן דיר, צו זיין פריי.

אה, ג-ט, צו זיין נעבן דיר, צו זיין פריי,
אה, ג-ט, צו זיין נעבן דיר, צו זיין פריי,
אה, ג-ט.

__אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה